Informatie optoch

Kwekkerte en Kuulköpkes, doot mit

Twee jaor geleje höbbe v’r es optochkómmitee veur de eerste keer eine oproop gedaon om mit te doon aan de optoch. En det haet resultaat opgeleverd, want d’r wore de leste 2 jaor meer insjrievinge meer es de jaore daoveur. Ouch dit jaor wille v’r dit verzeuk herhaole. Netuurlik zin toesjouwers veur eine optoch onmisbaar. Mer……naeve de kantj stjtaon en dao kump geine optoch veurbiej is ouch nieks. Doot daoróm èns mit. Det kan allein, mit ein paar vrunj of femilielede of in verenigingsverbandj. Ouch veur de Kuulköpkes guldj deze oproop. Want dao zeen v’r d’r väöl te weinig van in de optoch. Daoróm, veur ’t te laat is, deze oproop aan al die Kwekkerte mer zeker ouch de Kuulköpkes : doot mit ! En es leuke biejkomstigheid : in ’t Kwekkerteriek krieg edere deilnummer eine pries !!! Höb g’r neet drek ein idee ? Num den èns kontak op mit ’t optochkómmitee. Die höbbe heel get ideeje verzameld veur einzelgänger, duoos en kleine of grote groepe. En de meiste zin mekkelik oetveurbaar en hove neet väöl te koste. Dus zin óm mit te doon, mer gein idee : den bel mit aad-prins Peter I (van Heur), tillefoon 501277. Waarsjienlik kómme v’r d’r same waal oet.

Roete optoch

Baove Boekoel - Graeterhofwaeg - Benede Boekoel - Rieterwaeg - Heikamp - Aldrinsjtraot - Graaf Wolff Metternichlaan - Graeterhofwaeg - Heikamp - Graeterhofwaeg - Benede Boekoel - Elmpterbaan -Baove Boekoel. Parkeer eure auto estebleef neet langs de roette, es de optoch trèk.

Veur vertrèkke weer achtersteveur

Veurig jaor höbbe v’r biej wieze van proof de opsjtèlling vanne optoch verangerd ómdet väöl deilnummers zelf van de hele optoch bienao nieks mitkrege. En oet naovraog bleek zoget ederein dit good bevalle te zin. Dus dit jaor doon v’r det mer weer. Wie ging det auch al weer ? Sjtartnummer 1 mót zich es allerlèste opsjtèlle. Kómmende van de Elmpterbaan of de Sjpèk vindj hae dus es eerste zien nummer naeve de waeg (ongeveer te hoogte van de waegversjmaling). Daoveur sjteit nummer 2, den nummer 3 en oeteindelik sjteit ’t hoogste sjtartnummer óngeveer veur de Hoeskamer. ’t Veurdeil hiejvan is, det, es nummer 1 sjtart, hae of ziej de ganse optoch veurbiej löp en zo kèn zeen waem allemaol mitduit. En det geldj dus ouch v’r nummer 2 enz. Wo mótte v’r noe waal raekening mit haaje ? Zorg d’rveur det g’r, gezeen vanaaf de Elmpterbaan, Sjpèk, helemaol rechs naeve de waeg sjtaot, zodet biej vertrèk vanne optoch, ederein good naeve kènt. Ouch is ’t de bedoeling det g’r om kwart euver twee biej eur nummer sjtaot en dao ouch blief sjtaon toet de optoch vertrèk. De zjurie zal al vanaaf kwart euver twee langs de opgesjtèlde deilnummers loupe óm eine eerste indrök te kriege. Oeteraard sjtaon ze ouch nag óngerwaeges op ein paar plaatse. En ós lèste vraog : nao aafloup van de optoch mót de eerste wage doorrieje toet aan de Hoeskamer en dao pas oetsjtappe, de 2 e wage sjtop hiej vlak achter enz. Hiejdoor veurkómme v’r, det de prinsewage es lèste in de riej, neet al sjtilsjeit, wen d’r net de Baove Boekoel is opgedrejd. Moge v’r raekene op eur aller mitwèrking?

Regelement vastelaovesoptoch de Kwekkerte Boekoel

Deilnummers vanne Boekoelse Optoch opgelèt. Ongersjtaond is 't optochregelement vanne Kwekkerte en gemeinte Remunj te vinje. Veur vraoge aan alle deilnummers zich hiejaan te konformere.

Regelement vastelaovesoptocht C.V. de Kwekkerte Boekoel

Voorschriften optocht algemeen

1. Alle deelnemers onthouden zich van bedreiging, discriminatie en/of ernstige belediging en alles wat in strijd is met goede zeden.    

2. De deelnemers houden zich strikt aan de aanwijzingen die door begeleiders van de optocht, de veiligheidsorganisatie, stadstoezicht, de brandweer en/of politie worden gegeven. Deelnemers die zich niet aan de aanwijzingen houden worden uit de optocht verwijderd.

3. Vuurwerk of open vuur, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan.

4a. Onverminderd het bepaalde in artikel 2:48 van de Algemene plaatselijke verordening, ziet de houder van deze vergunning, of de door hem daartoe aangewezen personen, erop toe dat begeleiders en leden van de veiligheidsorganisatie geen alcoholhoudende drank consumeren en dat zij niet onder de invloed daarvan verkeren.

4b. De houder van deze vergunning, en de door hem daartoe aangewezen personen, houden tevens toezicht op het consumptiegedrag van overige deelnemers met betrekking tot alcoholhoudende drank en geven daar waar nodig aanwijzingen om gevaar of overlast te voorkomen.

4c. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de Wegenverkeerswet, ziet de houder van deze vergunning, en de door hem daartoe aangewezen personen, erop toe dat bestuurders van voertuigen geen alcohol consumeren en niet onder de invloed daarvan verkeren.

5. Glazen drinkbekers of flessen  zijn niet toegestaan.

6. U zorgt voor voldoende verkeersregelaars als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994.

7. U ziet erop toe dat de ontbinding van de optocht op een ordelijke wijze verloopt.

8. Het strooien van papieren confetti is toegestaan, wel met mate. Het strooien of gooien van confetti gemaakt van kunststof zoals plastic, foam, styrofaom of PU-schuim is verboden. Ook het gooien en strooien van andere dingen of voorwerpen, waardoor gevaar of schade kan ontstaan voor de toeschouwers, milieu of eigendommen van derden is verboden.

9. Het meenemen/gebruik maken van dieren is toegestaan mits deze goed verzorgd zijn en worden. Het meenemen van afval afkomstig van dieren is niet toegestaan.

10. De organisatie is niet aansprakelijk voor de schade, letsel e.d. wat door de deelnemers, deelnemende voertuigen veroorzaakt wordt.

11. Wilt men meestreven voor de prijzen, dan kan men zich tot en met donderdag 1 februari 2024 middels het digitale inschrijfformulier, welke op de website www.kwekkerteboekoel.nl staat gepubliceerd, aanmelden. Deelname hierna is ook mogelijk maar komt niet meer in aanmerking voor de prijzen. De donderdag voor de vastelaovindj, 8 februari 2024, kunnen de deelnemers hun nummer afhalen in ’t Kwekkertepelies tussen 20.00 – 21.00uur. Dit nummer dient goed zichtbaar te zijn, anders kan de jury u niet beoordelen en streeft u dus niet mee voor de prijzen.

12. Opstellen op zondag uiterlijk om 14.15uur bij jullie eigen nummer dat langs de kant van de weg is aangegeven. Dringend verzoek: aankomst vanuit de Elmpterbaan naar de Boven Boukoul, zodat alle deelnemers direct in de goede rijtrichting staan. Gelieve bij het opstellen geheel aan de rechterzijde van de weg te gaan staan, op deze manier kunnen ander deelnemers nog goed passeren om hun eigen opstelplaats te bereiken.

13. Ontbinden van de optocht. De eerste wagen van de optocht moet bij de   ontbinding door rijden tot bij café de Hoeskamer. Alle volgende deelnemers moeten goed aansluiten tot vlak achter jullie voorganger.

14. De prijsuitreiking gebeurt als de jury hun eindoordeel gereed heeft.

15. De beoordeling is als volgt:
1) Wagens
2) Kleine groep (tot 5 pers.)
3) Grote groep (vanaf 5 pers.)
4) Duo’s
5) Einzelgänger
6) Kuulköpkes

Voorschriften wagens

1. Toegestane maximale afmetingen van een wagen, inclusief trekker:

1a. De lengte van een wagen mag niet langer zijn dan 15 meter totaal.

1b. De breedte van een wagen mag niet meer zijn dan 4 meter.

1c. De hoogte, gemeten vanaf het wegdek ter plaatse van de zijkanten tot het hoogste punt van een wagen (inclusief bemanning) mag niet meer zijn dan 5,5 meter.

2. Op of in een wagen moet minimaal één goedgekeurd blusmiddel zijn aangebracht met een vulling van minimaal 6 kg of liter blus stof. Dit blusmiddel moet voor onmiddellijk gebruik bereikbaar en gereed zijn.

3. Alle voertuigen die deelnemen aan de optocht moeten in een goede en degelijke staat van constructie zijn en moeten bestuurd worden door een bevoegd persoon. De eigenaar/houder van het meerijdend voertuig moet verzekerd zijn zoals dat omschreven staat in de wet aansprakelijkheids- verzekering motorvoertuigen.

4. De wagens die niet aan de in het eerste tot en met het derde lid genoemde eisen voldoen, mogen niet deelnemen aan de optocht.

5. Aan elke zijde van een wagen loopt een duidelijk herkenbare begeleider mee.

6. Er mag niet sneller worden gereden dan 15 km/uur.

Voorschriften aggregaten, verwarmingstoestellen e.d.

1. Gasflessen en brandbare vloeistoffen (behalve die voor generatoren) zijn niet toegestaan.

2. Verwarmingstoestellen met een open verbrandingskamer (zgn. heteluchtkanonnen, straalkachels en terras verwarmers e.d.) zijn niet toegestaan.

3. Bij gebruik van een generator ter opwekking van elektrische energie moet deze zijn voorzien van een deugdelijke isolatiebewaking

4. Het aggregaat dient te zijn voorzien van een deugdelijke thermische beveiliging.

5. Het aggregaat dient deugdelijk zijn geaard.

6. Zorg voor een goede toevoer van verse lucht en afvoer van verbrandingslucht.

7. Het aggregaat moet zijn afgeschermd van brandbare materialen en van vloeistoffen.

8. Alleen deugdelijke bekabeling mag worden gebruikt.

Geljdbuujel ónger de optoch !

Al ein paar jaor zeet g’r 2 aad-prinse veur de optoch oet laupe mit eine geldjbuujel. Oet de opbrings van de geldjbuujel waere de prieze betaalt aan de deilnummers van de optoch. ’t Sjtreve van ’t optochkommitee is óm zoväöl meugelik deilnummers ein prieske te gaeve. Gevolg daovan is netuurlik det de te winne prieze neet erg groot zin. Mer de opzet is eigelik óm de deilnummers ein klein waardering te gaeve veur de meujte, die ze allemaol doon óm ós eine sjoone optoch te gaeve. Daoróm vanaaf dees plaats weer eine oproop aan alle bezeukers van oze geweldige optoch. Gooj get in de geldjbuujel. Laot de deilnummers neet in de kaaj sjtaon. Mit opbouwe höbbe ze ’t dök al kaad genóg. Dus : zeet g’r de geldjbuujel aankómme, zeuk den alvas in eur tesse en zorg det dae geldjbuujel good vól kump, zodet v’r de deilnummers weer ein plezeer kènne doon mit get sjoon sjtimuleringsprieskes.

Autoos make ’t de optoch moejelik oppe Baove Boekoel.

De lèste jaore haet de optoch väöl las van geparkeerde autoos biej ’t vertrèkke en de ontbinjing oppe Baove Boekoel.. Veural de grote wages, die zich dök ouch nag mótte passere, höbbe dao den gein plaats veur, mit es gevolg det de optoch te laat vertrèk of de lèste wages biej de ontbinjing al op de Elmpterbaan vas sjtaon. Auch autoos, diej in of vlakbiej de boch van de Baove Boekoel nao de Graeterhofwaeg sjtaon, veroorzake väöl euverlas, omdet det eine hele moejlikke boch is veur de grotere wages. Daoróm oos vraog : haaj estebleef de Baove Boekoel vriej van geparkeerde autoos tösse 1 en 4 oer sjmiddes. Alle deilnummers en de organisasie zin uch dao dankbaar veur.